Gebruiksvoorwaarden GripVR

GripXR B.V., gevestigd aan de Bollemanssteeg 64, 8911 EC te Leeuwarden, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85972274 (hierna “GripXR”).

GripXR exploiteert een dienst via software as a service (hierna de “GripVR”) welke een natuurlijk persoon de mogelijkheid biedt om via het gebruik van de GripVR data, waaronder persoonsgegevens, te beheren, verzamelen en te delen via mobiele apparatuur verbonden of te verbinden aan het internet c.q. vergelijkbare online services.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Door het gebruik van GripVR (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan op mobiele apparatuur), aanvaardt de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring van GripXR. Onder “Gebruiker” wordt in deze Gebruiksvoorwaarden verstaan de natuurlijk persoon, handelingsbekwaam en beschikkingsbevoegd tot het zelfstandig deelnemen aan het rechtsverkeer, die van de GripVR gebruikmaakt.
 2. De Gebruiker is pas gerechtigd van GripVR gebruik te maken nadat aan de Gebruiker door- of namens GripXR de unieke locatiecode is verstrekt waarmee een Gebruikersaccount kan worden aangemaakt (de “Gebruikersaccount”).
 3. GripXR en/of GripVR is gerechtigd gebruik te maken van diensten van derden. In die gevallen zijn tevens de algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing. GripXR is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookiebeleid van deze derden.

 

Artikel 2: Gebruik

 1. De Gebruiker kan GripVR gratis downloaden via Google Play Store en/of Apple
 2. Nadat de Gebruiker GripVR heeft gedownload, dient hij of zij zich, voordat de functionaliteiten van GripVR kunnen worden gebruikt, te registreren door een account aan te maken in GripVR met behulp van de aan de Gebruiker verstrekte unieke code.
 3. Op de verwerking van persoonsgegevens door GripXR, al dan niet via GripVR, is de Privacyverklaring van GripXR van
 4. Om van GripVR gebruik te kunnen maken is de daarvoor geschikte (mobiele) apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding noodzakelijk .
 5. GripVR is slechts een niet medische aanvulling op- en uitdrukkelijk geen vervanging van reguliere zorg of op enige wijze een medisch gecertificeerd en toegelaten (hulp)middel. Gebruiker dient zich ervan bewust te zijn dat hij of zij altijd zijn of haar behandelend specialist of huisarts dient te consulteren bij vragen over gezondheid en/of behandeling(en) en in geval van medische aangelegenheden.
 6. Gebruiker vrijwaart bij voorbaat GripXR en haar licentiegevers voor het gebruik van GripVR.
 7. GripVR is geconfigureerd en wordt beschikbaar gesteld voor gebruik binnen het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden waarbij in deze context tevens wordt verstaan het verbinden met (mobiele) dataverbindingen en het verzenden van data van- en naar de Gebruiker via voornoemde (mobiele) dataverbindingen.

 

Artikel 3: Gebruiksrecht

 1. Na het downloaden en registreren van GripVR verkrijgt de Gebruiker een niet-exclusief, niet overdraagbaar, persoonlijk en herroepelijk recht om GripVR voor niet-commercieel gebruik te gebruiken op mobiele GripVR werkt alleen correct op mobiele apparatuur voorzien van de door GripXR op haar website voorgeschreven versies van het Android of IOS besturingssysteem
 2. GripXR biedt geen technische en/of functionele ondersteuning en kan derhalve niet garanderen dat GripVR op de mobiele apparatuur van de Gebruiker (foutloos)(continue)
 3. Aan het gebruiksrecht van GripVR zijn ook gebruiksregels verbonden (“Gebruiksregels”). Deze Gebruiksregels worden hierna uiteengezet:
  1. Het is de Gebruiker niet toegestaan om GripVR op welke wijze dan ook te distribueren en/of aan derden beschikbaar te stellen;
  2. Het is Gebruiker niet toegestaan GripVR zodanig te gebruiken dat het schade toebrengt aan GripXR of derden en/of tot gevolg heeft dat GripVR niet of slechts gedeeltelijk bereikbaar is;
  3. Het is Gebruiker niet toegestaan zich via GripVR toegang te verschaffen tot data die niet aan Gebruiker toebehoort door gebruik van accountgegevens (waaronder uitdrukkelijk begrepen de loginnaam, het password en de eventuele daarnaast vereiste authenticatiegegevens of -methodes) van derden, door middel van valse sleutels en/of omzeiling van enige beveiliging, (ongeacht of deze beveiliging adequaat is) of op welke andere wijze dan ook;
  4. Het is Gebruiker niet toegestaan GripVR toegankelijk te maken voor een netwerk waardoor derden van deze app gebruik zouden kunnen maken;
  5. Het is Gebruiker niet toegestaan in GripVR malware, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend begrepen virussen, wormen, trojans en spyware, te verspreiden;
  6. Het is Gebruiker niet toegestaan GripVR te de-assembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering.
  7. Gebruiker draagt zorg voor de vertrouwelijkheid van de accountgegevens (waaronder uitdrukkelijk begrepen de loginnaam, het password en de eventuele daarnaast vereiste authenticatiegegevens of -methodes) voor gebruik van GripVR. Deze accountgegevens zijn strikt persoonlijk. Indien Gebruiker het vermoeden heeft dat derden de beschikking hebben over deze accountgegevens, dient Gebruiker dit onverwijld aan GripXR te melden;
  8. Indien en voor zover GripVR de Gebruiker de mogelijkheid geeft om zijn of haar (gezondheids)gegevens met derden te delen, geldt dat Gebruiker verplicht is zichzelf ervan te vergewissen dat hij of zij de (gezondheids)gegevens daadwerkelijk met de beoogde derde deelt;
  9. Indien Gebruiker zelf, op een andere wijze dan door het invullen van datavelden in GripVR zelf, informatie en/of bestanden toevoegt aan GripVR, draagt Gebruiker zelf de verantwoordelijkheid voor het verwijderen of onleesbaar maken van irrelevante of (privacy) gevoelige informatie, indien en voor zover zulke informatie zichtbaar en/of leesbaar is.
  10. Indien Gebruiker zelf informatie en/of bestanden toevoegt aan GripVR, draagt Gebruiker zelf de verantwoordelijkheid dat deze informatie en/of bestanden juist, volledig, ter zake doende en niet onrechtmatig Daarnaast garandeert de Gebruiker dat de door hem of haar aan GripVR toegevoegde en/of via GripVR verwerkte informatie en/of bestanden:
   • niet in strijd zijn met wet- en regelgeving;
   • geen pornografisch, erotisch of gewelddadig karakter hebben;
   • niet discrimineren naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of
   • levensovertuiging;
   • geen inbreuk maken op enig recht van intellectuele eigendom van derden;
   • geen criminele of anderszins illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst;
   • niet in strijd zijn met enige bepaling van deze Gebruiksregels en/of Gebruikersvoorwaarden.

 

Artikel 4: Beëindiging gebruiksrecht en/of Gebruikersaccount

 1. Het gebruiksrecht wordt verstrekt voor onbepaalde tijd, maar de Gebruiker kan het gebruik van GripVR op ieder gewenst moment beëindigen, door GripVR van zijn/haar mobiele apparatuur te verwijderen of te de-installeren.
 2. Indien de Gebruiker zijn Gebruikersaccount wenst te verwijderen dient de Gebruiker dit kenbaar te maken bij GripXR.
 3. GripXR heeft het recht het gebruiksrecht en het Gebruikersaccount met onmiddellijke ingang en zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn, te beëindigen, onder meer in geval van overtreding van de in artikel 3 lid 3 van deze Gebruikersvoorwaarden gestelde Gebruiksregels en bij andere vormen van misbruik of onbevoegd gebruik van GripVR en/of om redenen geheel ter keuze van GripXR. Het is voor Gebruiker, vanaf het moment van beëindiging alleen nog mogelijk om de zich op dat moment in de Gebruikersaccount bevindende gegevens te raadplegen en te exporteren. Alle overige functionaliteiten, waaronder de mogelijkheid om nog updates of aanvullende gegevens te downloaden worden niet langer ondersteund, waardoor deze vanaf het moment van beëindiging van het gebruiksrecht mogelijk niet, of niet meer correct functioneren. Na verwijdering van de Gebruikersaccount zijn ook alle gegevens die door Gebruiker via GripVR in de Gebruikersaccount zijn ingevoerd of daaraan zijn toegevoegd, definitief verwijderd. GripXR heeft geen toegang tot deze gegevens en geen mogelijkheid om deze op welke wijze dan ook aan de Gebruiker ter beschikking te stellen na verwijdering van de Gebruikersaccount

 

Artikel 5: Beschikbaarheid, onderhoud en aanpassingen

 1. GripXR streeft ernaar GripVR en alle daarin opgeslagen data, zoveel mogelijk ononderbroken, beschikbaar te houden voor de Gebruiker maar biedt hiervoor geen garantie(s).
 2. Om dit streven te bereiken zal GripXR van tijd tot tijd en naar eigen inzicht nieuwe versies van GripVR uitbrengen. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteiten van de GripVR, dient Gebruiker elke nieuwe versie van GripVR te downloaden en installeren zo spoedig mogelijk na het verschijnen van een nieuwe versie. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het downloaden en installeren van nieuwe versies van GripVR.

 

Artikel 6: Tarieven en betaling

 1. De Gebruiker is geen vergoeding verschuldigd voor het downloaden van GripVR, er zijn (abonnements)kosten verbonden aan het gebruik van de functionaliteiten van Kosten verbonden aan het downloaden en/of gebruik via een dataverbinding (ongeacht soort) zijn voor rekening van de Gebruiker.
 2. GripVR kan, naast de normale, algemene functionaliteiten, ook extra functionaliteiten bevatten, waarvan de Gebruiker alleen onder aanvullende voorwaarden, zoals bijvoorbeeld tegen additionele vergoeding, gebruik kan maken.

 

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud van) GripVR, waaronder de onderliggende software, teksten, grafisch materiaal, logo’s, beelden en geluiden, berusten bij GripXR en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om de middels GripVR aangeboden informatie en/of GripVR zelf, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GripXR, over te nemen, te distribueren of op welke wijze dan ook te verveelvoudigen of openbaar te maken.

 

Artikel 8: Beveiliging

 1. GripXR zal zich inspannen om GripVR malwarevrij (onder malware worden in elk geval maar niet uitsluitend begrepen virussen, wormen, trojans en spyware) aan te bieden.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. GripVR is met zorg vervaardigd en samengesteld. GripXR kan echter niet garanderen dat GripVR altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal GripXR behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht onderhoud en aanpassingen uit te voeren door middel van het uitbrengen van nieuwe versies van GripVR, zonder daartoe echter verplicht te zijn en zonder dat aan Gebruiker, in geval van het tijdelijk of definitief staken van onderhoud of het doen van aanpassingen door GripXR, enige aanspraak op (schade)vergoeding, ongeacht de titel, toekomt.
 2. Gebruik van GripVR maakt het voor Gebruiker mogelijk om medische gegevens en gezondheidsgegevens van Gebruiker te verwerken. Het gebruik van GripVR is geheel voor eigen risico van de Gebruiker. De informatie en/of bestanden in GripVR zijn afkomstig van Gebruiker, van diens zorgverlener en/of uit bronnen van verschillende zorgverleners. GripXR is geen partij bij enige (behandel)relatie of overeenkomst tussen Gebruiker en zijn of haar zorgverleners. GripXR speelt geen enkele rol bij de verwerking van gegevens die in deze (behandel)relatie of overeenkomst en voert daarop ook geen controles uit. GripXR sluit alle verantwoordelijkheid uit voor de juistheid en volledigheid van de informatie die middels GripVR wordt verwerkt en is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit handelingen, diensten of leveringen door derden (waaronder zorgverleners) of Gebruiker, die verband houden met of voortvloeien uit enig gebruik of enige interpretatie van informatie die werd verkregen uit of door gebruikmaking van GripVR.
 1. GripXR is, behoudens in geval van schade als gevolg van opzet aan de zijde van GripXR, niet aansprakelijk voor bij de Gebruiker ontstane directe schade en/of persoonsschade, waaronder maar niet beperkt tot immateriële schade, indirecte schade, gevolgschade, schade door verminking of verlies van gegevens als gevolg van het gebruik van GripVR.
 2. De Gebruiker vrijwaart GripXR voor aanspraken van derden ter zake van schade die samenhangt met of voortvloeit uit het al dan niet verstrekken of beschikbaar zijn van informatie uit GripVR of het gebruik daarvan. Gebruiker vrijwaart GripXR voorts voor alle aanspraken van derden voor informatie en/of bestanden die Gebruiker aan GripVR heeft toegevoegd. De Gebruiker vrijwaart GripXR tenslotte voor alle schadelijke gevolgen die voortvloeien uit het niet naleven van de bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden en in het bijzonder de Gebruiksregels van artikel 3 lid 3 van deze Gebruikersvoorwaarden.
 3. GripXR is, behoudens in geval van schade als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van GripXR, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die via de website of via GripVR ontstaat ten gevolge van in communicatie of bestanden verzonden malware, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend begrepen virussen, wormen, trojans en spyware, voor zover althans de aanwezigheid van die malware aan GripXR te verwijten is. In geen geval zal de vergoeding van de schade echter meer bedragen dan maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke verzekering van GripXR wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van GripXR blijft. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in dit lid bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 500,- per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt).
 4. De Gebruiker dient elke schade waarvoor GripXR aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk aan GripXR te melden, een en ander op straffe van verval van enig recht of enige aanspraak op vergoeding van deze
 5. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens GripXR vervalt binnen één jaar nadat de Gebruiker bekend is geworden met het schadeveroorzakende gebeurtenis of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 

Artikel 10: Persoonsgegevens

 1. Met betrekking tot het verwerken van de persoonsgegevens van Gebruiker geldt dat deze verwerkt worden conform deze Gebruikersvoorwaarden en de Privacyverklaring van GripXR die te raadplegen is op de website van GripXR.
 2. GripXR is gerechtigd geanonimiseerde data van Gebruiker te verwerken om te voldoen aan de op GripXR rustende verplichting om specifieke gebruikersaantallen van de GripVR en/of andere relevante informatie te kunnen rapporteren aan toezichthoudende overheidsinstanties.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Op GripVR, deze Gebruiksvoorwaarden en/of Gebruiksregels is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen het gebruik van GripVR, deze Gebruiksvoorwaarden en/of Gebruikersregels zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

 

Artikel 12: Wijziging gebruiksvoorwaarden

 1. GripXR heeft het eenzijdige recht deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te De gewijzigde gebruiksvoorwaarden treden in werking op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking van de voorgenomen wijziging. GripXR maakt de wijzigingen uitsluitend kenbaar door de gewijzigde gebruiksvoorwaarden bij het gebruik van GripVR te tonen.
 2. De gebruiker dient de gewijzigde gebruikersvoorwaarden te accepteren, indien de Gebruiker de gewijzigde gebruiksvoorwaarden weigert wordt het gebruikrecht van GripVR automatisch beëindigd. Het gebruiksrecht van GripVR kan worden gereactiveerd indien de Gebruiker nadien alsnog de alsdan geldende Gebruiksvoorwaarden accepteert.